Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.
Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır. Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır.
5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.
(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.
1 Adalet ve Güvenlik 2 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri 3 Bilişim Teknolojileri 4 Cam, Çimento ve Toprak 5 Çevre 6 Eğitim 7 Elektrik ve Elektronik 8 Enerji 9 Finans 10 Gıda 11 İnşaat 12 İş ve Yönetim 13 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 14 Kültür, Sanat ve Tasarım 15 Maden 16 Medya, İletişim ve Yayıncılık 17 Metal 18 Otomotiv 19 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 20 Spor ve Rekreasyon 21 Tarım, Avcılık ve Balıkçılık 22 Tekstil, Hazır Giyim, Deri 23 Ticaret (Satış ve Pazarlama) 24 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 25 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri 26 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme   *Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi istişare belgesi sektörel yeterliliklere gönderme yapmaktadır. Sektör terimi, şirketlerin kendi ekonomik faaliyetlerinin, ürünlerinin veya teknolojilerinin (kimya, turizm vb.) temel olarak alındığı kategorileri veya çapraz/yatay mesleki kategorileri (BT, pazarlama, bankacılık vb.) tanımlamak için kullanılmaktadır.
Ulusal meslek standartları, bireylerin mesleğini icra edebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Söz konusu standartlar, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, MYK tarafından görevlendirilen sektörünü temsil kabiliyetine sahip kurum/kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan meslek ve sektörle ilgili tarafların temsil edildiği (kamu kesimi ve sosyal taraf temsilcilerinin yer aldığı) çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu sayede meslek standartları, ilgili meslekte istihdam edilen bireylerden iş piyasasının talep ettiği nitelikleri tanımlamaya imkân sağlamaktadır.  Ulusal meslek standartları temel alınarak hazırlanan ulusal yeterliliklerde yürütülen ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri iş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda ulusal meslek standartları ölçme, değerlendirme ve belgelendirme şartlarının tanımlandığı ulusal yeterliliklere girdi teşkil etmektedir. Ulusal meslek standartları, orta öğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim düzeyinde üniversiteler tarafından meslekî ve teknik eğitim ve öğretim programları ile de uyumlu hale getirilmekte ve bu sayede iş piyasasının talep ettiği meslek profiline uygun bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. İş analizine dayalı ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ulusal meslek standartları; iş piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlara insan kaynakları yönetim süreçlerinde (görev tanımlarının oluşturulması, personel seçiminin yapılması, eğitim, performans değerleme, iş değerleme vb.) kullanabilmeleri açısından önemli girdi sağlamaktadır.
Ulusal yeterlilikler; Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan, MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.
Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir. Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.
Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.
5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.
Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre Kurum tarafından sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir. Akreditasyon sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, dokümantasyonu, uygulanmaya başlanması ve ardından akreditasyon kuruluşu tarafından yerinde denetimleri içeren bir süreçtir. Bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (www.turkak.org.tr) detaylı bilgi edinilebilir.Yetkilendirmeye ilişkin diğer hususlar ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
MYK'nın en önemli görevlerinden biri Türk işgücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslar arası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.
Hayır. Alınan mesleki yeterlilik belgesi kişiye özel düzenlendiği için bir başkasına kiraya veremez yada satamaz. Sadece kendisi kullanabilir.
Hayır. TC vatandaşı olup 16 yaşını doldurmuş veli izni olan ve 18 yaşını doldurmuş tüm kişiler mesleki yeterlilik belgesine başvuru yapabilir.
Alınan hayat boyu öğrenme belgeleri, çıraklık okullarından alınan belgeler ve milli eğitim bakanlığından alınan belgeler geçerli değildir. Ustalık belgesi ise eğer geçici ustalık belgesi ise geçerli değildir. Ustalık belgesinin de geçerli olması için tarih ve süresinin olmaması gereklidir.
TC vatandaşı olmayan, Kendi yaptığı işle paralel olarak Lisansını tamamlamış kişiler tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiler mesleki yeterlilik belgesinden yararlanamaz.
Kendi yaptığı işle ilgili bölüm ve okullardan mevzun kişiler mesleki yeterlilik belgesinden muaftır. Bu kişiler eğitimini tamamlamış oldukları diplomalarıyla faaliyet gösterebilirler.
Personellerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması çalışmış olduğu alandaki işte personelin bilgi ve beceriye sahip olduğunu gösterir. Böylelikle tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinin artışına sebep olur. Belgesi olan personellerin ayrıca işveren sigorta prim payı devlet tarafından karşılandığı için işveren bu prim ödemesinden muaf duruma düşecektir.
BROSİS sabit sınav merkezi Malatya’dadır. Fakat Türkiye’nin her yerinden gelen talepler doğrultusunda talep edilen şehirde sınav açılışı gerçekleştirilebilir.
Firmamıza kayıt yapıldığı tarihten itibaren şirketimizin sınav yoğunluğuna göre uygun sınav tarihi belirlenir. Aday sınav olduğu günden itibaren 15 iş günü içerisinde sonuçları açıklanmaktadır ve başarılı veya başarısız durumuna göre eğer aday sınavda başarılı olduysa şirketimiz tarafından MYK’ya bildirimi yapılır ve belge 30 iş günü içerisinde adaya teslim edilir.
Sınav sonucu ve alınan puanı adaylar http://brosisenstitu.com/sinav-sonuclari.html ve adresinden TC kimlik numaraları ile kontrollerini sağlayabilirler. Belgenin durumunu sorgulamak için ise; https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgelendirme&view=belgelendirme_islemleri&layout=aday_bilgi_sorgu adresinden kontrol edebilirler.
Brosis Enstitü,  eğitim faaliyeti vermemektedir.
Meslek lisesi diplomalı olunduğu için mesleki yeterlilik belgesinden muaf oluyorsunuz.
Bu durum için iki seçenek vardır. Personel yapmış olduğu işlerde hangisinde daha iyiyse ya onu seçip ondan alacaktır ya da teşvik kapsamında devlet sadece bir belge ücretini karşıladığı için personelin ikinci belgeyi alması durumunda ücretini kendisi ödeyerek bu belgeye sahip olabilir.
Alınan mesleki yeterlilik belgeleri kişiye özel düzenlendiği için firmaya bağlayıcılığı yoktur. Çalışmış olduğunuz firmada bu belgeye sahip olduktan sonra firma değişimi olursa yeniden belge almaya gerek yoktur.
Ulusal yeterlilikte standardı yayınlanmamış meslek tehlike sınıfı ne olursa olsun cezai durum söz konusu olamaz.
Adayların toplamda 3 hakları vardır. Sınavdan başarısız olmaları durumunda diğer iki haklarını kullanırlar. Bunun içinde ekstra bir ücret talep edilmez.
Belge örneği için;  https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/57-yeterlilik/1960-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-oernei  adresine bakabilirsiniz. Aldığınız belgenin orijinal olup olmadığını ise belgenin üzerinde bulunan Kare Kod Barkod üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Bütün mesleklerde belge süresi dolduktan sonra süre yenilemeye gidilir ve tüm mesleklerde 18 ay fiili çalıştığını kanıtlayan işçi 5+5 yıl olarak belge süresini uzatmış olur.
İşverenden alacağı kaşe imzalı çalışmaya devam ediyor yazısı veya SGK dökümü ile BROSİS kurumuna teslim ederek kanıtlayabilir.
Hayır. Aday eğer sınav haklarından bir tanesini bile kullanmış ise diğer haklarından vazgeçtiğini beyan ederek ücret iadesi isteyemez.
Maalesef mümkün değil. Çıkar çatışması oluşmaması için böyle bir durum mümkün değildir.
Sınavlardan başarılı olunması durumunda 45 gün içerisinde geri ödemesi yapılmaktadır.
Sigorta primi ödemesi gerçekleştirilir fakat belge zorunluluğu bulunan mesleklerde belgesiz personel tespiti durumunda işletme maddi para cezasına çarptırılır . Personel giriş sisteminde kişilerin Mesleki yeterlilik belgesinin olup olmadığı TC kimlik numaraları üzerinden sorgulanabilmektedir. Kanuna aykırılık devam ettiği taktirde işletmede çalışmalar durdurulur.
Ücret tarifemiz https://brosisenstitu.voc-tester.com/web belirtilmektedir. Ücret tarifemizde belirtilen mesleklere sınav ücretini yatıran personellere geri ödemesi yatırılan ücret miktarında geri ödeme yapılacaktır.
Brosis Enstitü, Eğitim faaliyeti vermemektedir. Sınavlarımıza, yapmış olduğunuz meslekteki tecrübelerinize dayanarak sınavlarımız gerçekleşmektedir.
Sınavda başarılı olduktan sonra 30 gün içerisinde belge teslim edilmektedir.
Sadece sınav süresi kapsayacak derecede zamanı alacaktır.
Hayır.